Gedicht zur Neijoersfeier 2018 Icon Aktuelles

 

Wéi all Joer,

dat ass kloer,

ass eis Neijoerschfeier gutt geplangt,

eng flott Visitt, Iessen an och Danz.

 

Ech hunn e Gedicht preparéiert,

an hoffen dat et iech „konvenéiert“.

Foto1

D’Prouwen fir d’Joer sinn organiséiert,

mam Tamy als „ Coach“ geféiert.

En décke Programm,

dat gëtt „FUN“.

 

't gëtt geübt; Talon, Spëtz,

d’Sabotière, naja déi sëtzt.

Den Héngerdanz, eng Maklott,

munch Hong ass fir d’Cocotte.

 

De Karschnatz: ok, dat schnellt Méien,

geet munchem an d’Knéien.

Déi eng méien ze schnell, an fléien wéi d’Engelen.

Déi aner méien ze héich, da bleiwe Stängelen.

 

Esou huet all Danz säi Charme,

heiansdo schléit Tamy Alarm.

Dann danzen mir aus der Réi,

oje minee, déi al Litanei.

 

Wann mir danzen, si mir am Rausch,

an maachen ëfters Partnertausch.

Anerer kënnen nëmmen dovun dreemen,

déi duerfen dat net, déi mussen sech bezeemen.

 

Dëst Joer, dat steet fest,

Si mir gutt,” we are the best”.

Mir wëllen jo zu Prag glänzen,

also dat heescht: keng Prouf schwänzen.

 Foto3       Gedicht vum
Germaine Michels

 

Ech schwätzen hei fir ons all.

Mir bleiwen all um Ball!

Wéi gesot, et ass alles clear!

Vun menger Säit, en Happy new year”!

 

Foto2